เปลี่ยนสินค้า

-กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนSize ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไป-กลับเอง(ค่าใช้จ่ายส่งกลับตัวละ 60บาท)

-ถ้ากรณีทางร้านส่งผิดไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้หรือสินค้ามีตำหนิทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งไป-กลับ เองทั้งหมด ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันหลังจากลูกค้ารับสินค้าไปแล้ว และต้องไม่ผ่านการซักมาแล้ว